Personvernerklæring

 

Nedenfor kan du lese om hvordan Oslofjordklinikken jobber med å ivareta ditt personvern. Vi forklarer hvordan og hvorfor vi samler inn, behandler og bruker dine personopplysninger.

 

Behandlingsansvarlig

Oslofjordklinikken er behandlingsansvarlig. Oppgaven til den behandlingsansvarlige er å bestemme formål med behandling av personopplysninger, og er ansvarlig for at personopplysninger behandles i henhold til den til enhver tid gjeldene lovverk. 

 

Grunnlag for behandling av personopplysninger

Personopplysningsloven bestemmer hvordan dine personopplysninger skal behandles. Personopplysningsloven stiller krav til behandling av sensitive opplysninger som for eksempel helseopplysninger. Relevante lover som omhandler behandling av personopplysninger er blant annet Helsepersonelloven, Pasientjournalloven, Pasientjournalforskriften, Helsearkivloven, Spesialisthelsetjenesteloven, og Pasient- og brukerrettighetsloven. Oslofjordklinikken er pålagt å følge til enhver tid gjeldene lovverk.

 

Formål med behandling av personopplysninger

Oslofjordklinikken samler kun inn personopplysninger som er nødvendige for å yte forsvarlig helsehjelp samt tilby våre medisinske tjenester.

Personopplysningene vi samler inn om deg er opplysninger som vi anser relevante for å gi deg forsvarlig helsehjelp. Personopplysningene Oslofjordklinikken behandler gis av deg, andre helseinstitusjoner der du har vært behandlet/undersøkt, billedundersøkelser som MR og røntgen, prøvesvar fra blodprøver, samt andre relevante undersøkelser.

Når du mottar helsehjelp av Oslofjordklinikken plikter vi å føre opplysningene inn i vår pasientjournal. Helsepersonellovens kapittel 8 og forskrift om pasientjournal stiller krav til hvilke opplysninger journalen skal inneholde.

Alle våre ansatte på Oslofjordklinikken som behandler helseopplysninger om deg er underlagt taushetsplikt.

 

Deling av personopplysninger

Det kan være aktuelt for andre helseinstitusjoner å kontakte oss og få utlevert dine helseopplysninger dersom du mottar behandling fra dem. Helsepersonell har anledning til å utlevere dine opplysninger til annet helsepersonell som er underlagt samme taushetsplikt som Oslofjordklinikken. Det utleveres kun opplysninger for å kunne yte forsvarlig helsehjelp

Som pasient har du rett til å motsette deg slik utlevering. Opplysningene som eventuelt deles er begrenset til det som er nødvendig. Dine helseopplysninger deles med henvisende lege, fastlegen din dersom du ønsker og godtar dette, samarbeidende helseforsikring og eventuelt annet helsepersonell som trenger dette for å yte deg helsehjelp.

 

Dine rettigheter

Innsyn

Du har rett til innsyn i egne person- og helseopplysninger. Dersom du ønsker å vite hvilke person- og helseopplysninger som er laget i våre systemer, kan du ringe eller sende en skriftlig forespørsel. Ikke oppgi sensitive opplysninger.

Retting

Det er viktig at dine opplysninger vi har lagret er riktige. Dersom du oppdager feil, oppfordrer vi deg til å kontakte oss på telefon eller skriftlig slik at opplysningene rettes. Dette gjelder både opplysninger om deg som person som navn og adresse, og helseopplysninger.

Sletting

Dersom du ønsker å få slettet personopplysninger som e-post adresse, ber vi deg kontakte oss på telefon eller skriftlig.

Sletting av opplysninger i pasientjournalen er regulert av norsk lovgivning, og derfor svært begrenset.

Rett til å klage

Om du er uenig i hvordan Oslofjordklinikken behandler dine opplysninger har du rett til å klage til Datatilsynet.

 

Personvernombud

Personvernombud for Oslofjordklinikken: Veronika Olesen Søe

E-postadresse: vos@oslofjordklinikken.no 

Ta kontakt med vårt personvernombud om du har spørsmål til hvordan vi behandler dine personopplysninger. Husk å ikke oppgi helseopplysninger i e-post. Ønsker du å be om retting, sletting eller innsyn eller du har andre spørsmål kan du også kontakte personvernombudet, eller ringe oss på telefon 67 55 80 00.

 

Tilfredshetsundersøkelse

For å måle våre pasienters tilfredshet ved behandlingen de har mottatt hos oss, benytter vi spørreundersøkelser rettet mot pasienter. Oslofjordklinikken sender ut e-post med link til spørreundersøkelse dersom pasienten oppgir e-post adresse. Det er frivillig å svare, og det sendes ikke påminnelse. Alle svar danner utgangspunkt for statistikk. Hvert enkelt pasientsvar kan spores tilbake i de tilfeller det er aktuelt. Informasjonen deles ikke med tredjepart.

 

Forskning

Våre leger er opptatt av å bidra til forskning og utvikling innen sitt fagfelt. Det publiseres resultater fra forskning. Alle data som publiseres i artikler, er anonymiserte og det vil ikke være mulig å spore enkelte resultater knyttet til en enkel person. Ønsker du mer informasjon eller vil vite hvilke artikler vi har publisert, kan du kontakte vårt personvernombud.

 

Kontaktskjema

Dersom du benytter kontaktskjema via vår nettside, gir du oss tilgang til din e-post adresse, mobilnummer og navn. Vi anbefaler å unngå å sende helseopplysninger via kontaktskjema. Informasjonen deles ikke med tredjepart.

 

Google Analytics

For å tilpasse nettsiden vår til brukerne anvender vi Google Analytics. Google Analytics brukes til å føre statistikk over hvilke sider man besøker. Alle data er anonymisert og kan ikke spores.

 

Endring og oppdatering av personvernerklæring

Denne personvernerklæringen oppdateres med jevne mellomrom i henhold til endringer i hvordan dine opplysninger behandles, eller ved endringer i lovverk.

Sist endret: august 2021